Avrupa Birliği Konseyi tarafından düzenlenen gayrı resmi toplantının sonuçları 30 Ocak 2012

Avrupa Birliği Konseyi tarafından düzenlenen gayrı resmi toplantının sonuçları 30 Ocak 2012 Mali konsolidasyona ve iş imkânları yaratan büyümeye doğru

Avrupa Birliği Konseyi’nin (AB Devlet ve Hükümet Başkanları) 30 Ocak’ta düzenlenen gayrı resmi toplantısında AB üyesi 27 ülkeden 25’inin lideri, daha güçlü bir ekonomi yönetimi sağlamak üzere kararlı adımlar attı. Euro bölgesindeki krize cevaben mali disiplini güçlendirmeyi ve bölgeye yönelik olarak otomatik müeyyideler ile daha sıkı bir gözetim mekanizması getirmeyi hedefleyen İstikrar, Eşgüdüm ve Yönetişim Antlaşması üzerinde anlaşmaya varan liderler, bir taraftan “dengeli bütçe kuralı”nı getirirken aynı zamanda özellikle büyüme ve yeni iş imkânlarının yaratılması amacıyla, hem Birlik düzeyinde hem de ulusal düzeyde acil tedbirlerin alınması yönünde de çok güçlü bir mesaj verdiler.

***

Yeni Antlaşmayla getirilen

“mali sözleşme” (fiscal compact), antlaşmayı imzalayan tarafların ulusal bütçelerinin dengede olması veya fazla vermesini gerektirmektedir. Pratikte bunun anlamı, yıllık yapısal kamu açıklarının nominal GSYH’nin %5’lik (veya borç düzeyi daha düşük olan üyeler için %1’lik) oranı geçmemesi gerektiğidir. İmza sahibi ülkelerin bu dengeli bütçe kuralını, muhtemelen anayasa düzeyinde olmak üzere, kendi ulusal mevzuatlarının bir parçası haline getirmeleri gerekecektir. Kuraldan sapma olması halinde ise

otomatik düzeltme mekanizması devreye sokulacaktır. Antlaşmayı imzalayan tarafların her biri, mali disiplin ve düzeltici tedbirlerin izlenmesinden sorumlu olacak olan

Avrupa Komisyonu’nca teklif edilen ilkeler temelinde, kendi düzeltme mekanizmasını tanımlayacaktır.

AB Konseyi tarafından kabul edilen haliyle Antlaşma, aynı zamanda kamu borcu seviyelerinin düşürülmesi de dâhil olmak üzere,

İstikrar ve Büyüme Paktı altında yer alan

aşırı açık prosedürü’nün işleyişini de güçlendirmiştir. Bir üyenin aşırı açık prosedürüne alınmamasına veya kendisine müeyyide uygulanmamasına dönük bir karar alınırken Euro bölgesi üyelerinin ters nitelikli çoğunluk oyu geçerli olacaktır. Bir diğer ifadeyle, Euro bölgesi üyeleri tarafından nitelikli çoğunlukla reddedilmedikçe müeyyideler, otomatikman devreye girecektir.

Sözleşme Taraflarından birinin yukarıda belirtilen mali disipline uyamaması durumunda, diğerleri, prensipte Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir rapora dayanarak konuyu kararları bağlayıcı nitelikte olan Avrupa Adalet Divanına götürebilir. Antlaşmaya uyulmaması nedeniyle Avrupa İstikrar Mekanizmasına GSYH’nin % 0.1’ine varan oranda ceza ödenmesi söz konusu olabilir.

Yeni Antlaşma

ekonomi politikalarının koordinasyonunu ve yakınlaştırılmasını da güçlendirecektir. Sözleşme tarafları rekabetçiliği arttırmak, istihdamı desteklemek, sürdürülebilir kamu maliyesini temin etmek ve mali istikrarı güçlendirmek üzere gereken adımları atacaktır. Ayrıca, belli başlı tüm ulusal ekonomi politikası reformlarını uygulamaya koymadan önce diğer üyelerle görüşerek, AB kurumlarının katılımıyla kendi aralarında koordine edeceklerdir.

Bunun yanı sıra, Avro bölgesinin

yönetimi ile ilgili değişiklikler de yapılacaktır. Sözleşme taraflarının atayacağı bir Başkan önderliğinde, yılda en az iki kere Gayri Resmi Avro Zirve toplantıları gerçekleştirilecektir. Avro bölgesinin yönetimine ilişkin hususların görüşüleceği Avro Zirvelerine, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası Başkanları da katılacaktır.

Antlaşma, 1-2 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilecek olan önümüzdeki AB Konseyi toplantısında imzalanacaktır. Söz konusu antlaşma en az 12 Avro bölgesi üyesi tarafından onaylandıktan sonra,

1 Ocak 2013 itibariyle hukuki bağlayıcılığı olan bir uluslararası anlaşma niteliğinde olacaktır. Diğer Avro bölgesi üyeleri antlaşmaya kendi onay süreçlerini tamamladıktan sonra katılacaklardır. Antlaşma, henüz Sözleşme Tarafı olmayan diğer AB ülkelerinin de katılımına açık olacaktır. Antlaşma hükümleri antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 5 yıl içerisinde AB’nin hukuki çerçevesine dâhil edilecektir.

Buna paralel olarak Avrupalı liderler, büyüme ve rekabet edebilirliğin yeniden tesis edilmesine yönelik acil eylemlerin mali konsolidasyonuna eşlik etmesi gerektiğini teyit eden resmi bir yazı yayımladılar. Liderler, sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi için Avrupa ekonomilerinin modernize edilmesi ihtiyacının altını çizdiler. Bu amaçla AB’ye Üye Ülkelerin hepsi üç öncelikli alana odaklanmış yoğunlaşmış ve mevcut AB fonlarının daha iyi kullanılabilmesi için ulusal çabaları desteklemeye karar vermiştir.

Öncelikle, sosyal uyumu muhafaza etmek üzere, özellikle gençlerin istihdamının teşvik edilmesine ayrıca vurgu yapılmıştır. Mevcut AB fonları bir yandan, gençlerin çalışma alanları ya da eğitim programlarına katılmaları ve staj benzeri programların hazırlanmasına yönlendirilirken diğer yandan da AB kurallarının gözden geçirilmesiyle sınır ötesi mobilite geliştirilecektir. İkinci olarak, AB düzeyinde atılacak adımların daha fazla büyüme ve iş imkanı yaratacağı bir başka alan da Tek Pazar’ın tamamlanmasıdır. Hizmetler Direktifinin tam anlamıyla uygulamaya konulması, e-ticaret ve dijital ekonominin geliştirilmesi öncelikli alanlar olacaktır. AB, ticaret engellerinin ortadan kaldırılması ve yurt dışındaki Avrupalı ihracatçı ve yatırımcıların piyasaya daha iyi şartlarda erişiminin sağlanması için çalışacaktır. Üçüncü olarak Üye Ülkeler başta KOBİ’ler için olmak üzere

ekonomi finansmanını arttıracaktır. Mevcut proje ve programların zamanında uygulanabilmesi için yapısal fonlar harekete geçirilecektir. KOBİ’lerin aşırı bürokratik işlemleri azaltılacak ve henüz ödenmemiş faturaların gecikmesi ya da ödenmemesi sorunu ele alınacaktır. AYB Grubu’nun KOBİ’lere ve altyapıya desteği arttırılırken bir yandan da girişim sermayesi, mikro finansman ve “proje tahvili” projeleri desteklenecektir.

Detaylı bilgi için:Avrupa Birliği Konseyi Üyelerinin Açıklaması “Büyümeyle dost konsolidasyon ve iş dostu büyümeye doğru”

http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/127599.pdf

Ekonomi ve para birliğinde istikrar, koordinasyon ve yönetişime ilişkin taslak antlaşma:

http://www.european-council.europa.eu/media/579087/treaty.pdf

[cm_simple_form id=2]
Bu yazı Uncategorized kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın